ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบางตาตั้ว - เมไฟ ม.
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบางตาตั้ว – เมไฟ หมู่ที่ 1 ------------------------------------------------------------------------ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล แม่เจ้าอยู่หัว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบางตาตั้ว – เมไฟ หมู่ที่ 1 - ขุดดินยกระดับถนน สภาพเดิม กว้าง 3 เมตร ยาว 1,350 เมตร สูง 0.50 เมตร ให้ได้ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร สูง 0.50 เมตร จำนวนปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,350 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ - ลงลูกรังถนนผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,350 เมตร โดยใช้ดินลูกรัง จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 608 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย - ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด จุดละ 8 ท่อน รวม 8 ท่อน พร้อมยารอยต่อท่อด้วยซีเมนต์ - ฝังท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 8 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 48 ท่อน พร้อมยารอยต่อท่อด้วยซีเมนต์ - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานบุกเบิกถนนสายบางตาตั้ว – เมไฟ หมู่ที่ 1 ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 198,600 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ถูกทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 99,300 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว หากไม่ได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่แล้วจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ไม่ได้ทั้งสิ้น กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (เชียรใหญ่) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป / ผู้สนใจ......... ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ www.maechaoyuhou.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (075) 362300 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (นายบำเพ็ญ เจียะรัตน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 387 คน